ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 

Naše společnost nakládá s odpady v souladu se zákonem o odpadech. Roztřídění odpadu před jeho odvozem na skládku komunálního odpadu a jeho uložení bez dalšího využití a na odpad dále využitelný bez dalšího využití můžete ovlivnit pouze vy – občané. Produkce odpadů je spojena se způsobem života lidí v civilizované společnosti. Nicméně součástí života civilizované společnosti by mělo rovněž být rozumné hospodaření Co kam patříse vzniklými odpady. To je co největší míra separace a předávání využitelných složek k jejich recyklaci a dalšímu využití. Roztřídění vzniklých odpadů vás stojí několik málo vteřin během dne, čímž umožníte další využití různých materiálů. Důležitý je šetrný a ohleduplný přístup k životnímu prostředí.

Provozované činnosti:

 • svoz směsných komunálních odpadů
 • svoz velkoobjemového odpadu
 • přidělování nádob na bio odpad
 • možnost nákupu nových nádob na odpad 
 • organizování svozů tříděných odpadů – plast, papír, sklo, kovy
 • rozmísťování sběrných kontejnerů
 • svoz bioodpadu

 

Jak třídit odpad

Nahlédnete-li doma do svého „odpadkového koše“, uvidíte velmi různorodou směs, kterou by se dalo vysypat do „společné popelnice“. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit takto:

 • Využitelné – tyto odpady je možné dále zpracovat, např. papír a lepenka, sklo, plasty, kovy, kompostovatelný bioodpad atd. Tyto druhy odpadu ukládejte jen do barevných nádob nebo je můžete zavézt do sběrného dvora.
 • Objemné– to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např. koberce, linolea, sedačky, pytle od cementu atd. Tyto odpady můžete odvézt do sběrného dvora.
 • Nebezpečné– tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmějí vyhazovat do popelnice, např.: barvy, ředidla, oleje a nádoby jimi znečištěné, obaly od chemických přípravků atd. Nebezpečné odpady odnášejte pouze do sběrného dvora!
 • Stavební– to jsou odpady, které vznikají při stavební činnosti, např. stavební suť, umyvadla, betony, cihly, keramické tašky atd. Takovéto odpady můžete odvézt do sběrného dvora. TS je poté využijí na stabilizaci tělesa skládky.
 • Ostatní odpady (tzv. komunál)– odpady, které zůstanou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např. znečištěné mastné obaly od potravin, voskovaný papír, znehodnocený textil, porcelán, obyčejné žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod. Toto jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem.
 • Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat ve všech lékárnách. Lze je odevzdat i ve sběrném dvoře.
 • Ledničky, pračky, varné konvice, televizory, počítače, el. kabely a další drobné elektro lze bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře. Drobné elektro je možné odložit i do červených kontejnerů ve městě.
 • Akumulátory, bateriové články, zářivky, výbojky lze předat ve sběrném dvoře.

 

Kontaktní pracovník: Vejvarová Marta
Tel.  + 420 777 058 318
Email: ekonom@tsrk.cz